Jaké výdaje si živnostníci mohou uplatnit při daních

Živnostníci nemusí platit daň z celého příjmu, který během zdaňovacího období získají. Podle zákona o dani z příjmů může živnostník uplatnit výdaje, které slouží k dosažení, zajištění a udržení příjmů. A rozhodnout se může pro jeden z možných způsobů uplatnění výdajů, který je pro něj výhodný, a to:

tzv. paušální výdaje ve výši 60 % z úhrnu příjmů, nejvýše do výše 20 000 eur,
skutečné prokazatelné výdaje na základě vedení daňové evidence,
skutečné prokazatelné výdaje na základě vedení jednoduchého nebo podvojného účetnictví.
Paušální výdaje

Výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje) může uplatnit poplatník s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, který není plátcem DPH nebo který je plátcem DPH jen část zdaňovacího období a rozhodne se, že neuplatní prokazatelné daňové výdaje.
Paušální výdaje se uplatňují ve výši 60 % z úhrnu příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Pro zdaňovací období 2021 je výše paušálních výdajů omezena částkou 20 000 eur.
V případě, že poplatník s příjmy z živnosti má ve zdaňovacím období i jiné druhy příjmů z podnikání, resp. z jiné samostatné výdělečné činnosti, může se rozhodnout jen pro jeden způsob uplatnění daňových výdajů. To znamená, že u všech těchto příjmů a uplatní výdaje jednotným způsobem, buď prokazatelné výdaje, nebo výdaje procentem z úhrnu těchto příjmů.
Při uplatňování paušálních výdajů se částka maximální výše paušálních výdajů neurčuje v závislosti na počtu měsíců vykonávání podnikatelské činnosti nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo na počtu měsíců pobírání příjmů z použití díla a použití uměleckého výkonu.

Stack polish money


Během uplatňování paušálních výdajů je živnostník povinen vést evidenci o:
příjmech v časovém sledu v členění potřebném ke zjištění základu daně (dílčího základu daně) včetně přijatých dokladů, které splňují náležitosti účetních dokladů,
zásobách ao pohledávkách
Pokud živnostník uplatní paušální výdaje, v částkách výdajů jsou zahrnuty všechny výdaje živnostníka kromě zaplaceného pojistného a příspěvků, které je povinen platit v souvislosti s dosahováním příjmů ze živnosti. Toto zaplacené pojistné a příspěvky může uplatnit ve výdajích v prokázané výši.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram