Jak platí odvody dobrovolně pojištěná osoba? + příklady

K placení odvodů se DPO musí nejprve přihlásit. Sama si určí vyměřovací základ, ze kterého bude platit. Dokdy je třeba ohlásit jeho změnu?

Pokud fyzická osoba nemá zájem dále platit pojistné na dobrovolné pojištění, může se z něj kdykoli odhlásit.
Na dobrovolné pojištění se fyzická osoba přihlašuje prostřednictvím Registračního listu FO, který vyplní jako přihlášku dobrovolně pojištěné osoby (DPO). Spolu s přihláškou pobočce Sociální pojišťovny v místě bydliště doručí i Prohlášení dobrovolně pojištěné osoby. V něm mimo jiné deklaruje, že k datu přihlášení není povinně pojištěna v jiném členském státě EU ani v Norském království, Islandské republice, Lichtenštejnském knížectví, ani ve Švýcarsku a že bere na vědomí všechny podmínky dobrovolného pojištění.

Dobrovolné pojištění vzniká nejdříve dnem podání přihlášky a zaniká dnem odhlášení z dobrovolného pojištění, nejdříve ode dne podání odhlášky, tedy není možné zpětné přihlášení ani odhlášení z dobrovolného pojištění.

Po podání přihlášky na dobrovolné pojištění pobočka Sociální pojišťovny přidělí dobrovolně pojištěné osobě variabilní symbol, který uvádí při placení pojistného. Kromě něj při placení pojistného správně uvede i specifický symbol a číslo účtu pobočky. Pojistné se platí za předchozí kalendářní měsíc – do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

„keyboard message , US dollar sign“

Při platbě pojistného nepředepsaného rozhodnutím se specifický symbol uvádí ve tvaru měsíc a rok (např. 122021). Pokud dobrovolně pojištěná osoba hradí pojistné trvalým příkazem, uvádí specifický symbol ve tvaru 88. Při platbě pojistného, ​​které je předepsáno rozhodnutím, je specifický symbol uvedený ve výrokové části rozhodnutí.

manželé, senioři, úsměv
ČTĚTE VÍCE
Kdo si může platit dobrovolné důchodové pojištění?

Dobrovolně pojištěná osoba si sama určí vyměřovací základ, ze kterého bude platit pojistné na dobrovolné pojištění podle příslušných sazeb pojistného (s ohledem na balík pojištění):

na nemocenské pojištění – 4,4 %
na starobní pojištění – 18% (je-li spořitelem v II. pilíři, Sociální pojišťovna pošle 5,25% příslušné DSS)
na invalidní pojištění – 6 %
do rezervního fondu solidarity – 4,75 %
na pojištění v nezaměstnanosti – 2 %
Vyměřovací základ nesmí být nižší než stanovený minimální vyměřovací základ v daném roce a vyšší než maximální vyměřovací základ. Zároveň musí být stejný pro všechny druhy pojištění ve vybraném balíčku. Pro výpočet pojistného pro dobrovolně pojištěnou osobu lze použít Kalkulačku pro výpočet pojistného pro dobrovolně pojištěnou osobu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram